Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Uskomme, että onnistuminen strategisissa tavoitteissa edellyttää keskittymistä vastuulliseen liiketoimintaan. Osakkaiden on voitava luottaa siihen, että koko toimintamme perustuu kestävään kehitykseen ja korkeisiin eettisiin standardeihin. Tämä koskee niin AstraZenecan työntekijöitä että alihankkijoitamme kaikilla markkina-alueilla. Menestyksemme kannalta olennaisen tärkeää on, että meitä pidetään luotettavana kumppanina niin uusilla markkina-alueilla kuin lisääntyneessä toiminnan ulkoistamisessakin.

Dame Nancy Rothwell, Non-Executive Director

Ihmiset yhteiskunta

Olemme omistautuneet tutkimaan, kehittämään ja markkinoimaan lääkevalmisteita, jotka edistävät terveyttä. Vastaamme tästä osakkaillemme ja yhteiskunnalle. Vastuullisesti toteutetut, onnistuneet lääketeollisuuden innovaatiot hyödyttävät potilaita, tuovat lisäarvoa osakkaille ja edistävät palvelemiemme yhteisöjen taloudellista kehitystä.

Uusien lääkkeiden kysyntä on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Ihmiset elävät pidempään, väestömäärä kasvaa ja uusia markkina-alueita (mm. Kiina) ilmestyy. Vaikka lääketiede on viime vuosikymmeninä kehittynyt valtavasti, on vielä monia sairauksia, joita ei voida hoitaa kunnolla tai joihin ei ole olemassa tehokasta lääkettä. Jatkuvasti kasvaneen tarpeen vuoksi, sekä lääketeollisuus että AstraZeneca, kohtaavat lähitulevaisuudessa aivan uudenlaisia haasteita. Tärkeiden lääkevalmisteiden patenttien umpeuduttua, lääkkeiden kehittäminen on entistä haastavampaa hinnankorotuspaineiden kasvaessa, samalla kun terveydenhuollon budjetit ympäri maailmaa venyvät äärimmilleen Jotta menestymme yhä kilpaillummilla markkinoilla, meidän on oltava entistä parempia ja rakennettava vahvoja yhteistyösuhteita asiakkaisiin ja muihin osakkaisiin. Vuoden 2010 alussa AstraZeneca julkisti uudistetun liiketoimintastrategiansa. Toimintamme yleistavoite pysyy samana, keskitymme kuitenkin enemmän tiettyihin avainalueisiin, selvitäksemme edessä olevista haasteista. Kehitämme tutkimus- ja tuotekehitystoimintojamme saavuttaaksemme parhaan hyödyn nykyisestä osaamisestamme. Liiketoimintamme kasvaa vahvistaessamme jalansijaamme kehittyvillä markkinoilla. Kehitämme myynti- ja markkinointitoimintojamme sekä investoimme uusiin toimitiloihin. Etsimme entistä tehokkaammin innovaatioita AstraZenecan ulkopuolelta ja lisäämme menestymismahdollisuuksiamme tekemällä yhteistyötä valmistusketjun kaikkien osapuolten kanssa. Panostamme tehokkuuteen kaikilla näillä osa-alueilla, mikä tarkoittaa ulkoistamisen kasvua strategisille toimittajillemme.

Sitoutumalla liiketoiminnan kestävään kehittämiseen, vahvistamme edellä mainittujen muutosten toteutumista, mikä tuo lisäarvoa niin osakkaillemme että meille itsellemme. Sen vuoksi vastuullisten liiketoimintatavoitteiden on tuettava liiketoimintastrategiamme. Vuoden aikana olemme läpikäyneet toimintasuunnitelmamme koskien yritysvastuutamme tehostetun strategiamme mukaisesti. Siihen ovat vaikuttaneet myös sisäisen riskienhallinnan tuottamat tiedot sekä näkemykset, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa osakkaiden kanssa. Uudessa vastuullisen liiketoimintasuunnitelmassa (Responsible Business Plan), joka julkaistiin huhtikuussa 2011, yhdistyvät yritysvastuu, vaatimustenmukaisuusagendat sekä asianmukaiset tavoitteet ja suorityskykyilmaisimet (KPI). Suunnitelmassa asetetaan etusijalle ne osa-alueet, joihin liiketoiminnan muutokset eniten vaikuttavat ja jotka ovat liiketoimintamme perustana.

Keskitymme seuraaviin osa-alueisiin:

Tuotekehityksen ja tutkimuksen etiikka

Innovointimme tulee perustumaan kestäviin eettisiin käytäntöihin kaikkialla maailmassa.

Myynti- ja markkinointikäytännöt

Markkinoimme lääkkeitämme vastuullisesti eri puolilla maailmalla noudattamalla johdonmukaisesti korkeita eettisiä standardeja.

Ihmisoikeudet

Kehitämme yhdenmukaista menettelytapaa ja toimimme sen mukaisesti jatkossakin.

Terveydenhuollon saatavuus

Etsimme uusia tapoja, jotka antavat alihoidetuille potilasryhmille mahdollisuuden parempaan terveydenhuoltoon.

Toimittajat

Toimimme vain sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden eettiset standardit vastaavat omiamme.

Hoidamme tehokkaasti liiketoiminnalliset haasteet, mutta keskitymme samalla myös muihin vastuualueisiimme:

  • potilasturvallisuus
  • ympäristö
  • työntekijöiden turvallisuus, terveys ja hyvinvointi
  • investoinnit ympäröivään yhteisöön.

Vuoden 2010 aikana jatkoimme yritysvastuuagendamme kehitystyötä. Lisätietoja eri osa-alueista web-sivujemme Vastuu -osiosta.

Katse tulevaisuuteen

AstraZenecan menestys tulee jatkossakin perustumaan vahvaan yhteistyöhön osakkaiden kanssa, heidän kohtaamiensa haasteiden ymmärtämiseen sekä yhteisen tavoitteeseen eli työskentelyyn paremman terveydenhuollon puolesta. Vahvin yhteistyö perustuu luottamukseen. Ansaitsemme ja ylläpidämme sitä keskittymällä jatkossakin vastuullisen liiketoiminnan agendaamme. Agenda on esitelty vastuullisen liiketoiminnan suunnitelmassamme. Koska toimimme dynaamisella ja nopeasti kehittyvällä alalla, pysymme ajan tasalla vaatimuksissamme, jatkamalla yhteistyötä osakkaiden kanssa ja etsimällä toimialamme sisältä tapoja parantaaksemme suorituskykyämme entisestään.

Sivun sisällön on tarkastanut Bureau Veritas (helmikuu 2011).