AstraZeneca Oy – Koko vuoden 2017 tulos

Liiketoiminnan suorituskyvyssä ja säästötoimissa rohkaisevaa edistystä. Tuotemyynti kasvoi viimeisellä neljänneksellä. AstraZeneca ennakoi tuotemyynnin kasvavan vuonna 2018.


Yhteenveto tuloksesta


Tärkeimmät talousluvut

 • Kokonaisliikevaihto laski vuoden aikana odotusten mukaisesti 2 %. Ulkoistamisen tuotot kasvoivat 37 % (38 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 313 miljoonaan dollariin. Jatkuvan tulovirran osuus4 oli 35 % (821 milj. dollaria) ulkoistamisen kokonaistuotoista (FY 2016: 356 milj. dollaria, 21 %)
 • Kustannusten vähentäminen jatkui:
  • Raportoidut tuotekehityskustannukset laskivat 2 % (1 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 5 757 milj. dollariin. Liiketoiminnan tuotekehityskustannukset laskivat 4 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 5 412 milj. dollariin.
  • Raportoidut myynnin ja hallinnon kulut kasvoivat 9 % (10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 10 233 milj. dollariin. Liiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulut laskivat 4 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 7 853 milj. dollariin.
 • Raportoitu osakekohtainen tulos on 2,37 dollaria ja liiketoiminnan osakekohtainen tulos 4,28 dollaria:
  • Raportoitua liikevoittoa ennen veroa paransi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä saatu 617 milj. dollarin nettohyöty, joka aiheutui laskennallisten verojen osuuden pienentymisestä Yhdysvaltain liittovaltion tuloveroprosentin laskiessa 35 prosentista 21 prosenttiin.
  • Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä veronalennuksista saatu 321 milj. dollarin hyöty laski sekä raportoitua veroprosenttia (29 %) että liiketoiminnan veroprosenttia (14 %) koko vuoden 2017 osalta.
 • Yhtiön hallitus on edelleen sitoutunut nostamaan asteittain yhtiön osinkoa. Toisen väliosingon määräksi on ilmoitettu 1,90 dollaria osakkeelta, jolloin koko vuoden osingoksi muodostuu 2,80 dollaria osakkeelta.
 • Vuoden 2018 ohjausluvut (kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna): Tuotemyynnin ennakoidaan kasvavan alle 10 prosenttia. Liiketoiminnan osakekohtaiseksi tulokseksi arvioidaan 3,30–3,50 dollaria.


Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta:

"AstraZenecan liikevaihto kasvoi vuoden aikana, mikä kertoo liiketoimintamme vakaasta suunnanmuutoksesta. Vahva suorituskykymme mahdollisti useiden tuotekehityksessä olevien tuotteidemme saamisen markkinoille. Otimme rohkaisevia edistysaskelia hoidon tärkeimmillä osa-alueilla, ja kasvutahtimme oli erityisen vahvaa Kiinassa.

CVMD-lääkkeemme Brilique ja Forxiga tekivät vahvan läpimurron, minkä lisäksi julkaisimme ensimmäisen hengitystiesairauksien hoitoon tarkoitetun biologisen lääkkeemme Fasenran ja uudet syöpälääkkeet. Viiden uuden lääkkeen julkaisemisen lisäksi kehitimme uusia sovellutuksia nykyisille lääkkeillemme, kuten Lynparzalle ja Tagrissolle.

Olemme edelleen sitoutuneet nostamaan yhtiön osinkoa asteittain. Menestyksellistä strategiaamme tukevat vahva tuoteputkemme, voimakas myynnin kehitys ja edelleen jatkuva kustannuksien vähentäminen."


Liiketoiminnan kohokohdat

Tuotemyynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 4 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 5 487 milj. dollariin ensisijaisesti aiemmin julkaistujen lääkkeiden ennakoitua paremmin toteutuneen myynnin ansiosta. Kasvualueiden liikevaihdon kasvu jatkoi ja oli 68 % kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 5 % (6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) koko vuoden aikana ja 12 % viimeisellä neljänneksellä.

 • Kehittyvät markkinat: Koko vuoden kasvu oli 6 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Myynnin osuus Kiinassa kasvoi vuoden aikana 12 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja viimeisellä neljänneksellä 33 % (30 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) osin uusien lääkkeiden ansiosta.
 • Hengitystiesairaudet: Koko vuoden myynti laski 1 %. Viimeisen neljänneksen kasvu oli 10 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) Symbicortin ja Pulmicortin parantuneen myynnin ansiosta.
 • Uudet CVMD-lääkkeet5: Koko vuoden kasvu oli 9 %. Viimeisen neljänneksen kasvu oli 23 % (21 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), jota tuki läpimurtolääkkeiksi nousseiden Forxigan ja Briliquen yli 1 000 milj. dollariin kasvanut myynti vuoden aikana.
 • Japani: Koko vuoden kasvu oli 1 % (4 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), johon vaikutti myönteisesti Tagrisson ja Forxigan parantunut myynti, mutta jota heikensi Crestorin rinnakkaislääkkeen tulo markkinoille toisella vuosipuoliskolla.
 • Uudet onkologialääkkeet6: Koko vuoden kasvu oli 98 %. Tagrissosta tuli 955 milj. dollarin myynnillään AstraZenecan eniten myyty onkologialääke.


Vuoden 2018 ohjaus

Kaikki tämän osion luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin. Ohjeistus koskee ainoastaan tuotemyyntiä ja liiketoiminnan osakekohtaista tulosta.

Tuotemyynti Kasvu alle 10 prosenttia.  
Liiketoiminnan osakekohtainen tulos    3,30-3,50 $

Tuotemyynnin kasvun ennakoidaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle. Tähän arvioon vaikuttaa kilpailutilanne Euroopassa ja Japanissa, ja erityisesti Crestorin rinnakkaislääkkeen markkinoille tulo.

Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin. AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.


Valuuttakurssien vaikutus vuonna 2018

Pelkästään tammikuun 2018 keskimääräisten valuuttakurssien ja valuuttavaihteluiden perusteella tuotemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan muutaman prosentin. Vaikutus liiketoiminnan osakekohtaiseen tulokseen jää vähäiseksi. Lisätietoja valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa.


FY 2018: täydentävät huomautukset

Ohjauslukujen lisäksi yhtiö antaa edellisen vuoden tilanteen perusteella seuraavat lisäohjeistukset vuodelle 2018:

 • Ulkoistamisen tuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen ennakoidaan alittavan vuoden 2017 tason. Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti yhtiö on edelleen sitoutunut keskittymään kassavirtaa tuottaviin ja arvoa lisääviin toimintoihin, jotka tukevat tuoteputken jatkuvaa tuottavuutta. Yhtiö on lisäksi sitoutunut jatkamaan ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen luovutuksia ja keskittämään huomionsa kolmeen tärkeimpään hoidon osa-alueeseen.
 • Liiketoiminnan tuotekehityskustannuksien arvioidaan säilyvän ennallaan tai laskevan alle 10 prosenttia vuonna 2018. Tämä arvio perustuu osittain MSD-yhteistyön suotuisaan vaikutukseen. (Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA; tunnetaan nimellä MSD Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella).
 • Yhtiö pyrkii edelleen vähentämään operatiivisia kustannuksia ja infrastruktuuriin liittyviä kuluja. Liiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulujen puolestaan ennakoidaan kasvavan alle 10 prosenttia vuonna 2018, koska yhtiö suunnittelee julkaisevansa uusia lääkkeitä, kuten Fasenran vaikean ja hoitoon reagoimattoman eosinofiilisen astman hoitoon sekä durvalumabin paikallisesti levinneen, ei resekoitavissa olevan keuhkosyövän hoitoon. Uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan laskevan vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 16–20 % (FY 2017: 14 %).


Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen

Alla olevassa taulukossa esitellään myöhäisen kehitysvaiheen tuotteiden edistyminen edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

Viranomaishyväksynnät

Faslodex – rintasyöpä (yhdistelmät) (USA, EU)

Lynparza – munasarjasyöpä (Japani)

olabaribi – rintasyöpä (USA)

Fasenra (benralitsumabi – vaikea, hoitoon reagoimaton easinofiilinen astma (USA, EU, Japani)

Viranomaiskäsittelyssä olevat ja/tai viranomaishyväksynnän saaneet lääkeaineet Tagrisso – keuhkosyöpä (ensilinjan hoito) (USA – nopeutettu käsittely, EU, Japani) ZS-9 – hyperkalemia (USA)
Tärkeimmät vaiheen III tietojen arvioinnit ja edistysaskeleet

Lynparza – munasarjasyöpä: nopeutettu käsittely (Kiina) roksadustaatti – anemia: nopeutettu käsittely (Kiina)

PT010 – COPD1 (KRONOS-tutkimus) (useimmat2 ensisijaiset päätetapahtumat saavutettu) tezepelumab – vaikea, hoitoon reagoimaton astma: Hoito potilailla aloitettu

1Keuhkoahtaumatauti.

2KRONOS-tutkimuksessa kahdeksan yhdeksästä päätetapahtumasta saavutettiin, mukaan lukien kaksi vertailukelpoisuuteen (non-inferiority) liittyvää päätetapahtumaa, joissa vertailukohtana oli PT009.


Huomautukset

 1. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.
 2. Tilinpäätös on tehty IFRS-standardien ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti.
 3. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.
 4. Jatkuva ulkoistamisen tulovirta lasketaan vähentämällä ulkoistamisen kokonaistuotoista alustavat ulkoistamisen tuotot (jotka tuloutetaan sopimuksen tai tapahtuman alussa suhteessa odotettuihin tuloihin). Jatkuva ulkoistamisen tulovirta sisältää muun muassa rojaltit, välitavoitteiden tuotot ja voitto-osuudet. Jatkuva ulkoistamisen tulovirta ja alustavat ulkoistamisen tuotot eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia lukuja, koska niitä ei voida johtaa suoraan konsernin tilinpäätöksestä.
 5. Uudet sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntatautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten Brilique ja diabeteslääkkeet.
 6. Uudet onkologialääkkeet, kuten Lynparza, Tagrisso ja Iressa (USA)

Kaikki kasvuluvut on annettu todellisilla valuuttakursseilla laskettuina, ellei toisin ole mainittu. Jos kiinteä ja toteutunut kasvuvauhti on sama, näytetään vain yksi arvo. Kaikki ilmoitetut tiedot viittaavat kuluneen vuoden tulokseen verrattuna edelliseen vuoteen, ellei toisin mainita.

FI-3544-05-18