AstraZeneca Oy - Koko vuoden 2016 ja neljännen vuosineljänneksen tulokset

Yhteenveto tuloksesta
 

  FY 2016 Q4 2016
  milj. dollaria Muutos prosentteina (%) milj. dollaria Muutos prosentteina (%)
    CER1 Toteutunut   CER1 Toteutunut
Kokonaisliikevaihto 23 002 (5) (7) 5 585 (12) (13)
Tuotemyynti 21 319 (8) (10) 5 260 (15) (15)
Ulkoistamisen tuotot 1 683
59 58 325 77 69
             
Raportoitu liikevoitto 4 902 9 19 2 533 n/m n/m
Osakekohtainen liikevoitto2 6 721 (7) (3) 2 026 15 30
             
Osakekohtainen raportoitu 2,77 $ 9 24 1,46 $ 93 n/m
liikevoitto (EPS)
Osakekohtainen tuotto
4,31 $ (5) 1 1,21 $ 9

29

Tulos oli odotusten mukainen. Vuosi 2017 voi olla käännekohta.

 • Tuotemyyntiä laski erityisesti Crestor-rinnakkaislääkkeen lanseeraus Yhdysvalloissa. Crestor on viimeinen odotettavissa oleva läpimurtolääke3, jonka patentti on umpeutumassa. Myöhäisen kehitysvaiheen tuotteissa on kuitenkin tapahtumassa merkittäviä edistysaskelia. 
 • Liiketoiminnan muutokset hillitsivät kustannusten kasvua viime vuonna.
  • Raportoidut tuotekehityskustannukset kasvoivat 2 prosenttia 5 890 miljoonaan dollariin ja osakekohtaiset kustannukset 5 prosenttia 5 631 miljoonaan dollariin. Lukuihin sisältyvät Acerta Pharman ja ZS Pharman sulauttamisesta aiheutuvat tuotekehityskustannukset.
  • Raportoidut myynnin ja hallinnon yleiskulut laskivat 12 prosenttia 9 413 miljoonaan dollariin ja osakekohtaiset yleiskulut 9 prosenttia 8 169 miljoonaan dollariin.
 • Raportoitu osakekohtainen tuotto kasvoi 9 prosenttia 2,77 dollariin hankintaveloista aiheutuvien käyvän arvon oikaisujen takia. Osakekohtainen tuotto laski 5 prosenttia kokonaisliikevaihdossa tapahtuneen vastaavan laskun vuoksi.
 • Toinen osakekohtainen väliosinko oli 1,90 dollaria, joten koko vuoden osingoksi muodostui 2,80 dollaria. Yhtiön hallitus on edelleen sitoutunut nostamaan yhtiön osinkoa asteittain.

Liiketoiminnan kohokohdat
Kasvualueiden myynti nousi koko vuonna 5 prosenttia (Q4 2016: kasvua 3 prosenttia). Muita kohokohtia:

 • Kehittyvät markkinat: kasvoi 6 prosenttia (Q4 2016: kasvua 7 prosenttia) 5 794 miljoonaan dollariin. Kasvua
 • tuki Kiina, jossa myynti kasvoi 10 prosenttia 2 636 miljoonaan dollariin.
 • Diabetes: kasvua 11 prosenttia, sillä Farxiga nousi AstraZenecan myydyimmäksi diabeteslääkkeeksi
 • Japani: myynti laski 3 prosenttia 2 184 miljoonaan dollariin joka toinen vuosi tapahtuvan hintojen laskun takia
 • Brilinta: myynti läpimurtolääkettä kasvoi 39 prosenttia 839 miljoonaan dollariin, mikä ennakoi Brilintasta seuraavaa
 • Hengitystiesairaudet: myynti laski 3 prosenttia 4 753 miljoonaan dollariin (Q4 2016: laskua 5 prosenttia). Luku heijastaa Symbicort-lääkkeeseen Yhdysvalloissa kohdistuvia hinnoittelupaineita
 • Uudet onkologialääkkeet: vahvan myynnin tulos oli 664 miljoonaa dollaria (Q4 2016: 216 miljoonaa dollaria). Tagrisson myynti ylsi ensimmäisenä vuonnaan 423 miljoonaan dollariin

Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen
Tuoteputken eteneminen tuki AstraZenecan kasvua viime vuoden aikana. VaiheessaIII tai viranomaishyväksynnässä on 12 potentiaalista uutta lääkeainetta kolmelta keskeiseltä hoitoalueelta: onkologia, sydän- ja verisuonitaudit / aineenvaihduntasairaudet sekä hengitystiesairaudet. 40 prosenttia tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneissa kohdistettiin onkologian tuoteputkeen, jossa odotuksia nopeammin etenivät erityisesti Tagrisso ja immuno-onkologian ohjelmat. 

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:
"Vuoden 2016 taloudellinen tulos oli odotusten ja AstraZenecan jatkuvan muutosprosessin mukainen. Strateginen painopiste keskittyi hoidon kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen, mikä lisäsi tuoteputken tuottavuutta. Durvalumabille ja Tagrissolle myönnettiin nopeutettu käsittely, ja lisäksi viranomaiskäsittelyssä ovat virtsarakon syöpään ja vaikean, hoitoon reagoimattoman astman hoitoon tarkoitetut valmisteet. Uuden AstraZenecan muotoutuessa liiketoimintamme kasvaa erityisesti kilpailukykyisillä ydinalueilla ja kehittyvillä markkinoilla.

Vuosi 2017 voi hyvinkin olla yrityksellemme tärkeä käännekohta, sillä patentteja on raukeamassa lähiaikoina ja uusia lääkkeitä tuodaan potilaiden käyttöön eri puolilla maailmaa. Erityisesti immuno-onkologian tuoteputkesta ja kohdennetuista hoidoista odotetaan merkittäviä tuloksia. Tänä vuonna AstraZenecalla on mahdollisuus lanseerata useita käänteentekeviä syövän, hengitystiesairauksien ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Saavutamme pian tilanteen, jossa palaamme takaisin pitkäaikaisen kasvun tielle vankkaan tutkimustietoon perustuvan tuoteputkemme tukemana.”

Vuoden 2017 ohjaus
AstraZeneca antaa ainoastaan kokonaisliikevaihtoon ja osakekohtaiseen tuottoon liittyvää ohjeistusta. Kaikki tämän osion luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin1:

Kokonaisliikevaihto: Laskua 1–5 prosenttia 
Osakekohtainen tuotto: Laskua 11–15 prosenttia 

*Oikaistun osakekohtaisen tuloksen ohjeistus ennakoi oikaistua efektiivistä 16–20 prosentin veroastetta (FY 2016: 11 prosenttia). 

Ohjeistus perustuu tapauskohtaisiin arvioihin tuoteputken edistymisestä ja seuraavalla sivulla mainittuihin kohokohtiin. Vuosineljänneskohtaisen vaihtelun odotetaan jatkuvan, mutta vuosittaisen vertailun arvioidaan helpottuvan vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla, kun Crestor-rinnakkaislääkkeen Yhdysvaltojen-lanseerauksen vaikutus otetaan vuositasolla huomioon.

Yhtiö julkaisee osakekohtaisen tuoton ohjausluvut, mutta ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset.

Yllä olevien ohjeistusten lisäksi arvioita liiketoiminnan muista osa-alueista on yrityksen tuloslaskelmassa. Ulkoistamisen tuottojen ja muun liikevaihdon yhteistuloksen odotetaan vuonna 2017 ylittävän vuoden 2016 tason. Kestävän ja jatkuvan tulovirran4 osuuden ulkoistamisen tuotoista odotetaan kasvavan vuoden 2017 aikana. Tuotekehityskustannusten odotetaan olevan pääpiirteissään vuoden 2016 mukaisia, mutta myynnin ja hallinnon yleiskulujen laskun arvioidaan jatkuvan liiketoiminnan muutosten takia. Tarkempia tietoja luvuista on tilinpäätösraportissa.

Valuuttakurssien vaikutus vuonna 2017
Pelkästään tammikuun2017 keskimääräisten valuuttakurssien ja valuuttavaihteluiden yritysvaikutusten perusteella vuoden2017 kokonaisliikevaihdon ja osakekohtaisen tuoton arvioidaan laskevan muutaman prosentin. Lisätietoja valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa. 

Huomautukset

1. Kaikki kasvu- ja ohjausluvut on annettu kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuina, ellei toisin ole mainittu.

2. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

3. Läpimurtolääkkeellä tarkoitetaan lääkettä, jonka tuotemyynti on 12 kuukauden ajanjaksona ylittänyt 1 miljardia dollaria.

4. Kestävällä ja jatkuvalla tulovirralla tarkoitetaan ulkoistamisen tuottoja, joissa ei ole mukana ennakkomaksuja.

AZ1.034.499,0110217FI