AstraZeneca Oy - Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tulokset

Lupaava alku tuoteputken edistysaskeleiden ja käänteentekevän vuoden jälkeen

Yhteenveto tuloksesta

 • Tuotemyyntiin vaikutti erityisesti Crestor-lääkkeen patentin umpeutuminen Yhdysvalloissa.
 • Kestävä ja jatkuva tulovirta muodosti kolmanneksen ulkoistamisen tuotoista (Externalisation Revenue)4.
 • Liiketoiminnan muutokset hillitsivät edelleen kustannusten kasvua:
  • Raportoidut tuotekehityskustannukset laskivat 2 prosenttia 1 453 miljoonaan dollariin (nousua 2 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Osakekohtaiset tuotekehityskustannukset laskivat 6 prosenttia 1 338 miljoonaan dollariin (3 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
  • Raportoidut myynnin ja hallinnon yleiskulut laskivat 11 prosenttia 2 300 miljoonaan dollariin (8 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Osakekohtaiset myynnin ja hallinnon yleiskulut laskivat 14 prosenttia 1 829 miljoonaan dollariin (12 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
 • Raportoitu osakekohtainen tuotto laski 17 prosenttia (35 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Osakekohtainen tuotto kasvoi 4 prosenttia (laskua 4 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
 • Vuoden 2017 ohjausluvut on vahvistettu.

Liiketoiminnan kohokohdat

Kasvualueiden myynti nousi 4 prosenttia (5 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja muodosti 66 prosenttia kokonaisliikevaihdosta:

 • Kehittyvät markkinat: kasvoi 7 prosenttia (9 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja nousi AstraZenecan suurimmaksi myyntialueeksi.
 • Hengitystiesairaudet: laskua 2 prosenttia (luvut ennallaan kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvua hillitsi Symbicortin myyntitulos Yhdysvalloissa.
 • Uudet CVMD-lääkkeet5: kasvua 5 prosenttia (6 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), mutta kilpailupaine Yhdysvaltain markkinoilla jatkuu.
 • Japani: kasvua 5 prosenttia (3 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvuun vaikuttivat osaltaan Tagrisson onnistunut lanseeraus ja Symbicortin menestys.
 • Uudet onkologialääkkeet6: myynti 236 miljoonaa dollaria (Q1 2016: 99 miljoonaa dollaria). Tulosta nosti Tagrisson viranomaishyväksyntä Kiinassa.

Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen

Alla olevassa taulukossa esitellään edellisen tulosjulkistuksen jälkeen tapahtuneet kohokohdat myöhäisen kehitysvaiheen tuotteissa:


Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

"Vahva alkuvuosi oli 2017 ohjeistusten mukainen. Merkittävin muutos oli, että kehittyvistä markkinoista tuli suurin markkina-alueemme, joka kattoi 32 prosenttia myynnistä. Tuotteiden kehittäminen edistyi hyvin, ja menneen vuoden odotetaan olevan AstraZenecalle merkittävä, sillä toimme markkinoille useita keskeisiä lääkeaineita, erityisesti onkologiassa. Lynparzasta saatiin positiivisia tuloksia munasarja- ja rintasyövän hoidossa, ja keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu Tagrisso sai täyden hyväksynnän USA:ssa ja Euroopassa. Lisäksi se lanseerattiin ennätyksellisen nopeasti Kiinan-markkinoilla. Vaikka ZS-9:stä saatu lisätietopyyntö (Complete Response Letter) olikin pettymys, luotamme edelleen tähän hyperkalemiahoitoon.

"Kokonaisliikevaihdossa näkyi yhä vähän aikaa sitten rauenneiden patenttien vaikutus, jonka kuitenkin odotetaan heikkenevän toisella vuosipuoliskolla. Tuoteputkessa odotetaan edelleen tapahtuvan merkittäviä edistysaskelia erityisesti immuno-onkologiassa ja kohdennetuissa hoidoissa. Sitoudumme jatkossakin yrityksen kasvuun ja uusien lääkehoitojen lanseeraukseen potilaille."

Vuoden 2017 ohjaus: vahvistettu

AstraZeneca antaa ainoastaan kokonaisliikevaihtoon ja osakekohtaiseen tuottoon liittyvää ohjeistusta. Kaikki tässä osassa mainitut luvut on ilmoitettu kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuina. Ne ovat pysyneet ennallaan edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

*Oikaistun osakekohtaisen tuloksen ohjeistus ennakoi vuodelle 2017 oikaistua todellista 16–20 prosentin veroastetta (FY 2016: 11 prosenttia)

Ohjeistus perustuu tapauskohtaisiin arvioihin tuoteputken edistymisestä ja seuraavalla sivulla mainittuihin kohokohtiin. Vuosineljänneskohtaisen vaihtelun odotetaan jatkuvan, mutta vuosittaisen vertailun arvioidaan helpottuvan vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla, kun useiden Crestor-rinnakkaislääkkeiden heinäkuussa 2016 tapahtuneen Yhdysvaltojen-lanseerauksen vaikutus otetaan vuositasolla huomioon.

Yhtiö julkaisee osakekohtaisen tuoton ohjausluvut ainoastaan kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuna, mutta ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin (Forward-Looking Statements) liittyviä huomioita.

Edellä mainittujen ennallaan pysyneiden ohjeistusten lisäksi arvioita liiketoiminnan muista osa-alueista on yrityksen tuloslaskelmassa. Ulkoistamisen tuottojen (Externalisation Revenue) ja muun liikevaihdon yhteistuloksen odotetaan vuonna 2017 ylittävän vuoden 2016 tason. Kestävän ja jatkuvan tulovirran osuuden ulkoistamisen kokonaistuotoista (Externalisation Revenue) odotetaan kasvavan vuoden 2017 aikana. Tuotekehityskustannusten odotetaan olevan pääpiirteissään vuoden 2016 mukaisia, mutta myynnin ja hallinnon yleiskulujen laskun arvioidaan jatkuvan 2017 aikana liiketoiminnan muutosten takia. Tarkempia tietoja luvuista on tilinpäätösraportissa.

Valuuttakurssien vaikutus vuonna 2017

Pelkästään vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen keskimääräisten valuuttakurssien ja valuuttavaihteluiden yritysvaikutusten perusteella kokonaisliikevaihdon arvioidaan laskevan muutaman prosentin. Vaikutus osakekohtaiseen tuottoon on vähäinen. Lisätietoja valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa.

Huomautukset

1. Kaikki kasvuluvut on annettu todellisilla valuuttakursseilla laskettuina, ellei toisin ole mainittu.

2. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole GAAP-kirjanpitoperiaatteen mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

3. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole GAAP-kirjanpitoperiaatteen mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

4. Kestävällä ja jatkuvalla tulovirralla tarkoitetaan ulkoistamisen tuottoja (Externalisation Revenue), joissa ei ole mukana ennakkomaksuja.

5. Uudet sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntatautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten Brilinta ja diabeteslääkkeet.

6. Uusia onkologialääkkeitä ovat Tagrisso, Lynparza ja Iressa (USA)

 

FI-2379-06-17