AstraZeneca Oy - Tulos H1 2016

Yhteenveto tuloksesta
 

  H1 2016 Q2 2016
  milj. dollaria Muutos prosentteina (%) milj. dollaria Muutos prosentteina (%)
    CER1 Toteutunut   CER1 Toteutunut
Kokonaisliikevaihto 11 718 (3) (5) 5 603 (10) (11)
Tuotemyynti 11 034 (2) (5) 5 469 (5) (6)
Ulkoistamisen tuotot 684
(12) (12) 134 (72) (72)
             
Raportoitu liikevoitto 1 341 (24) (28) 303 (64) (67)
Osakekohtainen liikevoitto2 2 999 (14) (17) 1 406 (21) (22)
             
Osakekohtainen raportoitu 0,51 $ (45) (48) 0,00 $ (99) (100)
liikevoitto (EPS)
Osakekohtainen tuotto
1,78 $ (20) (22) 0,83 $ (31)

(31)

 • Kokonaisliikevaihto laski odotusten mukaisesti 3 prosenttia, sillä patenttien raukeaminen, erityisesti Crestor-patentin raukeaminen Yhdysvalloissa, heikensi tuotemyyntiä 2 prosenttia. Ulkoistamisen tuotot (Externalisation Revenue) on jaksotettu vuoden 2016 jälkimmäiselle puoliskolle.
 • Raportoidut ja osakekohtaiset tuotekehityskustannukset kasvoivat 6 ja 9 prosenttia. Raportoidut myynnin ja hallinnon yleiskulut pysyivät ennallaan, mutta osakekohtaiset kulut laskivat 5 prosenttia koko vuoden tavoitteiden mukaisesti.
 • Raportoitu osakekohtainen tuotto laski 45 prosenttia. Tulosta heikensivät vähän aikaa sitten julkistettuun kustannusten karsimisohjelmaan liittyvät saneerauskulut. Osakekohtainen tuotto laski 20 prosenttia toiselle vuosipuoliskolle ajoittuvan ulkoistamisen tuottojen (Externalisation Revenue) jaksotuksen takia.
 • Ensimmäinen osakekohtainen väliosinko pysyi ennallaan 0,90 dollarissa.
 • Vuoden 2016 ohjausluvut pysyivät ennallaan.

Liiketoiminnan kohokohdat

Kasvualueiden myynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 prosenttia. Muilla alueilla luvut olivat seuraavat

 • Kehittyvät markkinat: +7 prosenttia. Vahva 11 prosentin kasvu Kiinassa
 • Diabetes: +18 prosenttia. Hyvään tulokseen vaikutti Farxigan menestys
 • Hengitystiesairaudet: +1 %. Symbicort menestyi kehittyvillä markkinoilla, mutta hinta laski Yhdysvalloissa ja Euroopassa
 • Uudet onkologialääkkeet: Tagrisson onnistunut lanseeraus vahvisti 251 miljoonan dollarin liikevaihtoa.

Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen: edistyminen edellisen tulosjulkistuksen jälkeen

Viranomaishyväksynnät / ehdollinen myyntilupa* - Qtern (saksagliptiini/dapagliflotsiini) – tyypin 2 diabetes (EU)
- Zavicefta (aiemmin CAZ AVI) – vakavat tulehdukset (EU)
-
Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävä pandemiarokote influenssaa vastaan – influenssapandemia (EU)*
Viranomaiskäsittelyssä olevat - saksagliptiini/dapagliflotsiini, uudelleen viranomaiskäsittelyssä (USA)
Vaiheen III positiiviset tietojen arvioinnit  benralitsumabi – vaikea astma
- Faslodex – rintasyöpä (ensisijainen hoito)
- Tagrisso – keuhkosyöpä (toissijainen hoito)
Muut merkittävät edistysaskeleet -    Harvinaislääkkeen nimitys: selumetinibi – kilpirauhassyöpä (USA)
-    Nopeutettu hyväksyntä: Lynparza – munasarjasyöpä (toissijainen hoito [USA])

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

"Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli odotusten mukainen. Siihen vaikuttivat piakkoin raukeavat patentit ja ulkoistamisen tuottojen (Externalisation Revenue) jaksotus vuodelle 2016. Edistyimme kasvualueillamme hyvin, sillä ne muodostivat yli 60 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. On tärkeää, että uudistettu tuotekehityksemme tuottaa tulosta nopeasti, sekä uusia erilaisia lääkkeitä, sillä se lupaa hyvää kasvustrategiallemme.

Ensimmäisestä mahdollisesta hengitystiesairauksien hoitoon tarkoitetusta biologisesta lääkkeestämme, benralitsumabista, ja keuhkosyövän toissijaiseen hoitoon tarkoitetusta Tagrissosta on saatu myönteisiä tuloksia. Lupaavaa on ollut myös potilaiden nopea rekrytointi immuno-onkologian durva/treme-yhdistelmätutkimusohjelmaan. Tieteellisen panostuksen odotetaan jatkuvan vahvana erityisesti siksi, että immuno-onkologian puolelta odotetaan merkittäviä tutkimustietoja."

Vuoden 2016 ohjaus

Vuoden 2016 ohjausluvut ovat pysyneet ennallaan. Ne esitetään kiinteillä valuuttakursseilla laskettuina (CER)1.

Kokonaisliikevaihto  Laskua 1–5 prosenttia
Osakekohtainen tuotto Laskua 1–5 prosenttia

Yllä olevissa ohjausluvuissa on otettu huomioon, että vuonna 2015 julkistetut Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma)- ja ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma) -kaupat heikentävät tulosta.

Ulkoistamisen tuottojen (Externalisation Revenue) odotetaan kasvavan vuoden 2015 luvuista. Lisäksi aiemmista sopimuksista saadaan jatkuvaa tuottoa, mikä on yrityksen pitkän aikavälin liiketoimintamallin mukaista. Siihen kuuluu myös ulkoistaminen osana portfolion hallintastrategiaa.

Toimintoja ulkoistetaan tuotekehityksen tuottavuuden kasvun ja hoidon kolmeen osa-alueeseen keskittymisen takia. Se on osa riskien ja voittojen jakamiseen tähtäävää strategista yhteistyötä, jolla pyritään laajentamaan, nopeuttamaan ja maksimoimaan yrityksen lääkkeiden kehitys- ja kaupallistamispotentiaalia. Alustava tuottoarvio ja -tavoitteet sekä ulkoistamistoimiin liittyvät myyntitulot ilmoitetaan yrityksen tilinpäätöksen kohdassa Externalisation Revenue (Ulkoistamisen tuotot). Myyntitulot määritellään ulkoistamisesta syntyviksi tuotoiksi, jos AstraZeneca jatkaa huomattavaa panostusta johonkin potentiaaliseen tai jo markkinoilla olevaan lääkkeeseen.

Tuotekehityskustannusten odotetaan vastaavan vuoden 2015 lukuja. Yritys on sitoutunut vähentämään myynnin ja hallinnon yleiskuluja vuoden 2016 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin.

Yhtiö julkaisee osakekohtaisen tuoton ohjausluvut, mutta ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset.

Valuuttakurssien vaikutus vuonna 2016

Ensimmäisen vuosipuoliskon valuuttakurssimuutoksien ja yrityksen valuuttaherkkyyden perusteella valuuttakurssien vaihteluiden odotetaan vuonna 2016 vaikuttavan kokonaisliikevaihtoon vain vähän. Osakekohtaisen tuoton odotetaan hyötyvän valuuttakurssien vaihteluista ja kasvavan 1–5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lisätietoja
valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa.


Huomautukset

 1. Kaikki kasvu- ja ohjausluvut on annettu kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuina, ellei toisin ole mainittu.
 2. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

 1006003.011FI09/2016